تبلیغات
«پورتال تفریحی ته دیگ»

مـیـگـن یـه روز دو تـا وهـابـی مـوقـع سـوار شـدن بـه هـواپـیـمـا مـتـوجـه مـیـشـن یـکـی از مـسـافـرا شـیـعـه سـت....
تـصـمـیـم مـی گـیـرن کـه شـیـعـه رو اذیـتـش کـنـن....!
اولـی بـه دومـی گـفـت:
" مـی خـواسـتـم تـعـطـیـلـات بـرم لـبـنـان.... امـا شـنـیـدم اونـجـا شـیـعـه زیـاد زنـدگـی مـی کـنـه....اه... اه....اه....
نـرفـتـم!!!
پـیـشـنـهـاد شـنـاسـنـامـه ی بـحـریـنـی بـهـم شـد....امــا قـبـول نـکـردم....!چـون اکـثـریـت شـیـعـه هـسـتـن!!!
فـکـر کـردم بـرم عــراق...شـنـیـدم کـه عـراق هـم پـر از شـیـعـه شـده!!! "
رفـیـقـش گـفـت:
" خـب چـرا نـرفـتـی اروپــا....؟!؟ "
گـفـت:
" اونـجـا هـم تـشـیـع مـنـتـشـر شـده!!! "
....
هـمـیـنـطـور ادامـه دادن تـا خـشـم ایـن مـسـافـر شـیـعـه رو بـبـیـنـن!!!
مـسـافـر شـیـعـه هـم بـا کـمـال خـونـسـردی رو کـرد بـهـشـون و گـفـت:
""""چــرا بــه جــهــنــم ســفــر نــمــی کــنــیــن؟!؟!؟
شــنــیــدم اونــجــا تــنــهــا جــایــی هــســت کــه شــیــعــه نــداره!!!!"""

****بـه افـتـخــــار هـمـه ی شــیـــعـــه هـــــا****


ادامه مطلب
ساعت ارسال ساعت 10 و 07 دقیقه و 24 ثانیه نویسنده: خشایار خادمی نظر: ()

نویسندگان

آمار بازدید کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
آمار مطالب تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

تبلیغات